รู้จักเรา

สยามอารยะ

ต้องการเห็นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้อารยะ หรือเจริญก้าวหน้าอย่างครบถ้วนทุกด้าน บนรากฐานของปรัชญาปัจเจกอารยะ คือ ความดีแท้ ความงามแท้ ความจริงแท้ และปรัชญาสังคมอารยะ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภารดรภาพ ที่พึ่งประสงค์

คนอารยะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด

คนดี = “ผู้อื่นก่อน” Others First!

คนดี : คนอื่นก่อน>>คนดีมีพลัง>>คิดเปลี่ยนแปลง

คนดี = "ผู้อื่นก่อน" Others First!

คนดี : คนอื่นก่อน >> คนดีมีพลัง >> คิดเปลี่ยนแปลง

คนเก่ง = “ทำได้แน่” Can Do, Yes!

คนเก่ง : ทำได้แน่ >>คนเก่งเปล่งพลัง >>ทำการเปลี่ยนแปลง

คนกล้า = “ยืนหยัด” Firm Stance!

กล้ายืนหยัด >>คนกล้าท้าพลัง >>นำการเปลี่ยนแปลง

การเมือง
การปกครองท้องถิ่น
สังคม
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การศึกษา
สื่อสารมวลชน
พลังงาน
เศรษฐกิจ
กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม