องค์ประกอบของอารยชาติทัศน์ “อุดมการณ์แห่งชาติ” (National Ideology)

โดย น.สพ.วีรพล เหมรัตนากร
@สมัชชาสยามอารยะ ศูนย์ตะวันออก
13/12/2016

 

คนอารยะคือคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

  • อารยชาติทัศน์ >> กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
  • อุดมการณ์แห่งชาติ >>การกำหนดความคิดที่สูงสุด ความคิดเป็นเหมือนการกำหนดหางเสือ
  • วิสัยทัศน์แห่งชาติ >>การมองไปข้างหน้า เป้าหมายที่ดีนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
  • นโยบายแห่งชาติ >>วิธีทำ แนวทางที่จะทำ
  • ระเบียบวาระแห่งชาติ >>เอามาเรียงลำดับ กำหนดเป็นช่วงเวลาไหนจะทำอะไร เพราะเราทำทุกเรื่องพร้อมกันไม่ได้
  • ผลประโยชน์แห่งชาติ >>ทำแล้วชาติได้ประโยชน์

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของอารยชาติทัศน์ >> อุดมการณ์แห่งชาติ (National Ideology)
อุดมการณ์ แยกศัพท์ อุดมคติ+แนวทาง

 

1.อุดมการณ์​แห่งชาติ​คือระบบความคิดหรือหลักคิดเบื้องหลัง

อุดมการณ์แห่งชาติ คือ ระบบคิดหรือหลักคิดเบื้องหลัง
– ผลักดันหรือจูงใจให้คนในชาติบรรลุความปรารถนาสูงสุดร่วมกัน
– กรอบความคิด หรือ กติการ่วมทางใจ ของคนในชาติ
– ได้รับความเห็นชอบ หรือ ฉันทานุมัติร่วมกันของคนส่วนใหญ่หรือในทั้งหมดในประเทศว่าอยากเห็นทั้งประเทศเป็นเช่นไร ในปัจจุบัน และอนาคต ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ และทุกองค์ประกอบของสังคม

ตัวอย่าง พอลพจน์ ชาวเขมร ที่มีแนวคิดที่เอาทรัพยากรทุกอย่างมารวมกัน

ex.จับหมอมาทำนา … และอีกหลายสิ่งทำให้เกิดความเสียหายและมีคนตาย

สังเกตว่าคนที่มีอุดมการณ์ที่บริสุทธิ์ใจจะทรงพลังที่สุด เพียงแต่บางอุดมการณ์ไม่ถูกต้องตามหลักการ

ความคิด จึง เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดผลปลายทาง

**ถ้าคิดว่าชีวิตมีคุณค่า เราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า**

สัญลักษณ์ที่บอกว่าเรามีวิธี มีระบบที่ทำให้คนรู้ว่าเราเป็นเลิศ

อุดมการณ์กำหนดทิศทางของชาติ

เป้าหลักเรามีร่วมกัน แต่อาจมีความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นที่ต่างกัน

เราต้องคำนึงถึงทุกด้าน : วัตถุ จิตใจ และคุณธรรม

ส่วนตัวได้ประโยชน์ ส่วนรวมได้ประโยชน์ ประเทศชาติได้ประโยชน์

อุดมการณ์สยามอารยะ : สยามอารยะต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุ จิตใจ และคุณธรรม ภายใต้สังคมพหุเอกานิยม ที่มีเอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีใครถูกทอดทิ้งและไม่มีใครยากจน ยกเว้นสมัครใจ เพื่อนำประเทศไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

>> ทุกคนต้องได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน เช่น เริ่มตั้งแต่- การเกิด (สถานที่เกิด) / การศึกษา
**สร้างโอกาสและให้คนได้เข้าถึงโอกาส**

**เราให้เกียรติคนจากความดีที่เขาทำ**

เราควรมองว่าสิ่งที่อยู่นอกบ้านคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำและต้องรับผิดชอบ

จิตสาธารณะไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อสังคมเท่านั้น แต่คือการเห็นแก่ภาพรวมทุกอย่าง

คนไม่มีอุดมการณ์เดินไม่มีหางเสือ

2. ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด
– อุดมการณ์เปรียบเหมือนตัวชี้เป้าในการพัฒนาประเทศเพราะอุดมการณ์แห่งชาติ มาจากความเห็นพ้องต้องกันของคนในชาติ
– ถ้ายิ่งวางอุดมการณ์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน
– ก็ยิ่งช่วยให้เกิดการแก้แห่งชาติ

>>การเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนความดีทำยากเสมอ
แต่เราชาวอารยะจะต้องยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์>>

Keep fighting!!
Keep going!!
Moving forward

@สมัชชาสยามอารยะ >> แอนด้า (กลุ่มอักษรลิขิต)

 

Comments

comments