บรรยายพิเศษเรื่อง “คนอารยะกับการจัดการ 7 จุดอ่อนของมนุษย์”

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "คนอารยะกับการจัดการ 7 จุดอ่อนของมนุษย์"
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสมัชชาสยามอารยะ

Comments

comments