ปฏิญญาสมัชชาสยามอารยะ

ปฏิญญาสมัชชาสยามอารยะ

1.สมัชชาสยามอารยะ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นบนพื้นฐานอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือ ต้องการเห็นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้อารยะ หรือเจริญก้าวหน้าอย่างครบถ้วนทุกด้าน อาทิ ด้านความกินดีอยู่ดี ด้านจิตใจ ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรม เป็นสังคมพหุเอกานิยม ทุกคนในชาติมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

2.สมัชชาสยามอารยะ มีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ จากนั้นจะขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งปัญญา และสังคมแห่งความดีในที่สุด

3.สมัชชาสยามอารยะ มีเป้าหมายในการธรรมาภิวัฒน์ประเทศ (ปฏิวัฒน์ + อภิวัฒน์) เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ สังคมพหุเอกานิยม สมานฉันท์และหลากหลาย

4.สมาชิกสมัชชาสยามอารยะ ประกอบด้วยคนที่มีความคิด คำพูด และการกระทำที่อารยะ เป็นผู้มีจิตสาธารณะและมีคุณธรรม สามารถส่งอิทธิพลเชิงบวกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และมีความตั้งใจจะมีส่วนร่วมสร้างชาติในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

5.สมาชิกสมัชชาสยามอารยะเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเสียสละ ยินดีอุทิศกำลังและทรัพยากรเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

6.สมาชิกสมัชชาสยามอารยะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบอย่างดีเลิศ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

7.สมาชิกสมัชชาสยามอารยะเป็นคนที่ถ่อมตัวรับฟังกันและกัน ยอมเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยใช้เหตุใช้ผล ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ไม่ถือว่าตัวเองถูกต้องเสมอ สมาชิกทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

8.สมาชิกสมัชชาสยามอารยะใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ยินดีอุทิศความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่มี มาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สยามอารยะ

9.สมัชชาสยามอารยะจะระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้มีส่วนร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสู่สยามอารยะ

10.สมาชิกสยามอารยะจะชุมนุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และสร้างความเข้าใจตรงกันในจุดยืนและทิศทางการสร้างชาติ บ้านเมืองแบบสยามอารยะ

11.สมาชิกสยามอารยะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ ความถนัดความสนใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ตามภูมิลำเนาหรือประเด็นที่ห่วงใย

12.สมาชิกสยามอารยะจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรให้ประเทศของเราจึงพัฒนา เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ก้าวไปสู่จุดที่ดีงาม โดยจะช่วยกันรวบรวมปัญหาทั้งหมดของชาติ ตั้งแต่ปัญหาในระดับซอย ถนน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ ตั้งเป้าหมายว่า จะไม่มีปัญหาใด ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครเหลียวแล และจะช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น ช่วยกันจัดทำนโยบาย ช่วยกันจัดทำตัวบ่งชี้และนำไปสู่ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของประเทศ รวมทั้ง มีส่วนลงไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้

13.สมัชชาสยามอารยะจะนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกพื้นที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

14.สมัชชาสยามอารยะมีความหวังที่จะมีส่วนสร้าง “ต้นแบบ” ความอารยะในเรื่องต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสยามอารยะ มหาวิทยาลัยสยามอารยะ หมู่บ้านสยามอารยะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้กระทำตาม

15.สมัชชาสยามอารยะจะสนับสนุนคนดี คนมีความรู้ความสามารถ ให้มีโอกาสในการเข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนพัฒนาประเทศ