สยามอารยะ คือ

“สยามอารยะ” เกิดมาจากการนำคำที่มีความหมายในเชิงนัย 2 คำมารวมกัน ได้แก่ คำว่า “สยาม” กับคำว่า “อารยะ”

“สยาม” เป็นชื่อเรียกดินแดนและกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ใช่ชื่อชนชาติ และไม่ใช่ชื่อชาติพันธุ์ใด หรือเผ่าพันธุ์ใดโดยเฉพาะ

“อารยะ” ในที่นี้ให้ความหมายถึงความเจริญเติบโตงอกงามที่มีความสมดุลครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งมิติทางด้านวัตถุ ความอยู่ดีกินดี มิติทางด้านจิตใจ และมิติทางด้านคุณธรรม

เมื่อนำ คำว่า “สยาม” และ “อารยะ” ทั้ง 2 คำมารวมกันเป็นคำว่า “สยามอารยะ” จึงให้ความหมายถึง “การพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างสมดุล และยั่งยืนทุกด้าน ทั้งทางด้านวัตถุ จิตใจ และคุณธรรม ภายใต้สังคมพหุเอกานิยม ที่มีเอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่มีใครถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครยากจนยกเว้นสมัครใจ เพื่อนำประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

สมัชชาสยามอารยะ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันขึ้นบนพื้นฐานอุดมการณ์เดียวกัน นั่นคือ ต้องการเห็นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้อารยะ หรือเจริญก้าวหน้าอย่างครบถ้วนทุกด้าน อาทิ ด้านความกินดีอยู่ดี ด้านจิตใจ ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรม เป็นสังคมพหุเอกนิยม ทุกคนในชาติมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย