อุดมการณ์

อุดมการณ์สยามอารยะ

สยามอารยะต้องการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งด้านวัตถุ จิตใจ และคุณธรรม ภายใต้สังคมพหุเอกานิยมที่มีเอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทุกคนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่มีใครถูกทอดทิ้ง และไม่มีใครยากจนยกเว้นสมัครใจ เพื่อนำประเทศสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน