วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์สยามอารยะ

สมัชชาสยามอารยะ มีเป้าหมายในการสร้างสยามประเทศให้อารยะ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน สร้างการเมืองที่มีเสรีภาพและเสถียรภาพ สร้างสังคมพหุเอกนิยมที่มีความสมานฉันท์และหลากหลาย และมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ จากนั้นขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งปัญญา และสังคมแห่งความดีในที่สุด

“มีวิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศ เหมือนเรือที่มีหางเสือกำหนดทิศทางและมีเป้าหมายว่าจะไปที่ใด เหมือนการเดินป่าที่ต้องมีแผนที่และเข็มทิศเพื่อไม่หลงอยู่ในนั้นเพราะเราตระหนักดีว่า เราไม่สามารถปล่อยให้ประเทศไทยเดินเรื่อยไปแบบไร้ทิศทางได้ ไม่สามารถปล่อยให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างสะเปะสะปะ โดยคนในชาติมองไม่เห็นอนาคตได้ว่าในระยะยาวประเทศชาติจะลงเอยอย่างไรโดยไม่มีโอกาสออกแบบอย่างที่เราฝันใฝ่ อย่างมีวิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์ …การพัฒนาประเทศไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเหมือนการเดินทางของคนพเนจรที่ไม่รู้จุดหมาย    

 – ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์