บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 8 เมษายน 2561
บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม
เรื่อง มุมมองความอารยะต่อเพศทางเลือก
โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

บรรยายพิเศษ เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่?

สมัชชาสยามอารยะประจำวันที่ 11 มีนาคม 2561
บรรยายพิเศษ บนหลักคิดอารยะ บนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคม
เรื่อง อุ้มบุญ ควรมีหรือไม่
โดย ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น รองประธานสมัชชาสยามอารยะ

1 2 3 5