ค่ายอุดมการณ์สยามอารยะ ครั้งที่ 4

“ โครงการค่ายอุดมการณ์สยามอารยะ ครั้งที่ 4 ” ซึ่งทางสมัชชาฯ การได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแนวคิดและฝึกทักษะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมค่ายซึ่งได้แก่กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ได้รับการพัฒนาความคิดด้านการมีจิตสาธารณะ การวางแผนออกแบบโครงการเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์สังคม มีการคิดสร้างสรรค์โครงการ นำเสนอแนวคิดของโครงการ การวางแผนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ได้เรียนรู้ต่อยอดจากประสบการณ์ของกันและกัน อีกทั้งยังได้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีจิตอาสา เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเป็นนักพัฒนา