สยามอารยะ แมนนิเฟสโต

195 ฿

“ถ้าความชั่วชนะความดีได้ ผมขอลาออกจากความเป็นคน เพราะความดีต้องชนะ”

คำกล่าวอันหนักแน่นสะท้อนอุดมการณ์อันมั่นคง ของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วลีที่กระทบอุดมการณ์ในใจของใครอีกหลายคน ซึ่งกลั่นจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประกาศเจตนารมณ์และความปรารถนาอันดี ต้องการพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่การเป็น “สยามอารยะ” ให้ออกมาเป็นตัวอักษรด้วยหวังให้หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านและเป็นมรดกทางความคิดให้คนรุ่นต่อไปในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
หนังสือ “สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ” เล่มนี้เป็นเล่มแรกในหนังสือชุด “สยามอายะ” ที่เปรียบเสมือนเป็นแผนที่นำทางแผ่นแรก เป็นประดุจคัมภีร์การปกครอง เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมสมานฉันท์แม้มีความแตกต่างหลากหลาย การเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ แนวคิดสร้างหลักอารยาธิปไตย ทางออกที่ใช้แก้ปัญหาการเมืองและความขัดแย้งได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
ผู้อ่านไม่เพียงจะได้รับประโยชน์จากความคิดอุดมการณ์ของผู้เขียนเท่านั้น แต่หลักการในหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับสังคมที่เล็กที่สุด คือ “ครอบครัว” จนถึง “ประเทศชาติบ้านเมือง” ดังนั้น ย่อมน่าเสียดายเป็นที่สุดหากพลาดที่จะได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้

รหัสสินค้า: book01 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

สยามอารยะ แมนนิเฟสโต...เสนอเส้นทางพาสยามประเทศไปสู่ความเป็นอารยะประเทศที่มี เศรษฐกิจ..."มั่งคั่งและยั่งยืน" สังคม..."สมานฉันท์และหลากหลาย "การเมือง"...เสรีภาพและเสถียรภาพ เมื่อ "ชาติ" คือ "ครอบครัว" คนในชาติ ก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว หากชาติเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลถึงคนในชาติ คือเราทั้งหลายด้วย ถึงเวลาตระหนักว่า การสร้างชาติไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย จะปฏิเสธได้หรือ? ว่าสยามประเทศนี้ไม่ได้มาถึงภาวะวิกฤตในหลายด้าน ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องนำพาประเทศสู่การเป็น...อารยะ ถึงเวลาหรือยัง? ที่ต้องช่วยกันสร้างชาติให้เป็น...อารยะ เส้นทางนี้ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และหนังสือเล่มนี้คือกัลยาณมิตรผู้ร่วมเดินทางของเรา

อย่าให้การเป็น...ชาติอารยะ เป็นเพียง...อุดมคติ เรื่องเพ้อฝัน หรือปล่อยให้คนอื่นเขาทำกันไป ในเมื่อเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ เริ่มวันนี้...สักวันหนึ่ง...เราย่อมเปลี่ยนแปลงประเทศ...ไปในทิศทางที่ต้องการได้!

สารบัญ

 • ว่าด้วยนิยาม "สยามอารยะ"
 • พหุเอกานิยม..การหวนคืนสู่สำนึกสยาม
 • คลื่นอารยะ 7 ลูก นำสยามสู่ลูกสุดท้าย...สังคมแห่งความดี
 • ศึกษาบทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 1 อารยธรรมรุ่ง)
 • บทเรียนอารยธรรมโลก (ตอนที่ 2 อารยธรรมร่วง)
 • อารยาธิปไตย : ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย
 • ดี งาม จริง : ปรัชญาปัจเจกอารยะ สู่การพัฒนาเพื่อสร้างคนดี
 • เสรีภาพ เสมอภาพ ภราดรภาพ : ปรัชญาสังคมอารยะ เพื่อสังคมสงบสุขยั่งยืน
 • อารยาภิวัฒน์ : นวัตกรรมการพัฒนาสู่อารยประเทศ
 • อารยชาติทัศน์ : กระบวนทัศน์การสร้างชาติสู่อารยะ
  ฯลฯ

คำนิยม

ผมได้ยินท่านศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวไว้ในอดีต จึงทำให้รู้สึกศรัทธาในความคิดที่รู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง ภายในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงรู้สึกศรัทธาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

--- ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

ภารกิจสร้างสยามอารยะ ไม่มีใครทำได้ นอกจากคนไทยทั้งมวล และในการนี้ "สยามอารยะแมนนิเฟสโต" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ คือ กัลยาณมิตร ผู้ร่วมเดินทางของท่าน

--- ประเวศ วะสี

Comments

comments

ข้อมูลเพิ่มเติม

รักษาสิ่งแวดล้อม

หนังสื่อเล่มนี้พิมพ์จากกระดาษถนอมสายตา น้ำหนักเบา และรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณอาจจะชื่นชอบ…